Κλινική Δερματολογία – Αφροδισιολογία

 Δερματολογική Εξέταση

 Παιδοδερματολογία

 Ατοπική Δερματίτιδα

 Μυρμηκίες

 Μολυσματική Τέρμινθος

 Αγγειακές Βλάβες

 Έλεγχος Σπίλεων Χαρτογράφηση

 Σπίλοι – Ελιές

 Δερματοσκόπηση

 Χαρτογράφηση Σπίλων

 Δερματοΐνωμα

 Ακμή

 Αντιμετώπιση Σεξουλιακά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

  HPV

 Κονδυλώματα